Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie :

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami :z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;       z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) ;

b)            ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami : z 2002 roku: Nr 41, poz. 364: z 2003 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 874: Nr 162, poz. 1568: Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku: Dz. U. Nr 11, poz. 96), z późniejszymi zmianami;

c)            Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Nr 96, poz. 874; z 2004 roku: Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291

d)            Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 959)

e)            niniejszego statutu.

  1. Organizatorem instytucji Kultury, o której mowa w ust. 1 jest Gmina Potęgowo.
  2. Gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

§ 2.

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje się na terenie gminy Potęgowo.

 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Gminne Centrum Kultury miejscowość Potęgowo.

§ 3.

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.

§ 4.

Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Potęgowo.

§ 5.

Gminny Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem bazy lokalowej świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Potęgowo wspomagając działalność amatorskich zespołów śpiewaczy i kół gospodyń wiejskich.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury

§ 6.

1.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i za granicą. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie corocznych programów zatwierdzonych przez Radę Gminy Potęgowo.

2. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna.

§ 7.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,

7) organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorków autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,

8) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych,

9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań, o których mowa w punktach od 1-5,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

11) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno- kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające

§ 8.

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt.

  § 9.

1. Zwierzchnikiem Służbowym Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Potęgowo.

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.

 § 10.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

1. opracowanie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury,

2. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,

3. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,

4. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,

6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7. ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

8. zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury,

9. czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

 § 11.

1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez jego Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

§ 12.

1. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których działalność ta jest prowadzona.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala organizator w uchwale budżetowej i przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w formie dotacji, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

§ 13.

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. Gminny Ośrodek Kultury może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Potęgowo.

§ 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan jego działalności.

2. Roczny plan działalności, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zawiera w miarę potrzeb:

a)      plan usług,

b)      plan przychodów i kosztów,

c)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,

d)      plan inwestycji.

3. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są:

a)      dotacje z budżetu gminy,

b)      wpływy z prowadzonej działalności,

c)      wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

d)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

e)      środki uzyskane z innych źródeł.

4. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane dla jego nadania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

GMINY POTĘGOWO

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie :

a)            Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami :z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;       z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) ;

b)            ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami : z 2002 roku: Nr 41, poz. 364: z 2003 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 874: Nr 162, poz. 1568: Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku: Dz. U. Nr 11, poz. 96), z późniejszymi zmianami;

c)            Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Nr 96, poz. 874; z 2004 roku: Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291

d)            Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 959)

e)            niniejszego statutu.

  1. Organizatorem instytucji Kultury, o której mowa w ust. 1 jest Gmina Potęgowo.
  2. Gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

§ 2.

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje się na terenie gminy Potęgowo.

 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Gminne Centrum Kultury miejscowość Potęgowo.

§ 3.

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.

§ 4.

Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Potęgowo.

§ 5.

Gminny Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem bazy lokalowej świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Potęgowo wspomagając działalność amatorskich zespołów śpiewaczy i kół gospodyń wiejskich.

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury

§ 6.

1.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i za granicą. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie corocznych programów zatwierdzonych przez Radę Gminy Potęgowo.

2. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna.

§ 7.

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,

7) organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorków autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,

8) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych,

9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań, o których mowa w punktach od 1-5,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

11) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno- kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające

§ 8.

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt.

§ 9.

1. Zwierzchnikiem Służbowym Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Potęgowo.

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.

§ 10.

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

1. opracowanie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury,

2. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,

3. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,

4. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,

6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7. ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

8. zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury,

9. czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

§ 11.

1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez jego Dyrektora.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

§ 12.

1. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których działalność ta jest prowadzona.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala organizator w uchwale budżetowej i przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w formie dotacji, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

§ 13.

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. Gminny Ośrodek Kultury może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Potęgowo.

§ 14.

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan jego działalności.

2. Roczny plan działalności, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zawiera w miarę potrzeb:

a)      plan usług,

b)      plan przychodów i kosztów,

c)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,

d)      plan inwestycji.

3. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są:

a)      dotacje z budżetu gminy,

b)      wpływy z prowadzonej działalności,

c)      wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

d)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

e)      środki uzyskane z innych źródeł.

4. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 15.

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane dla jego nadania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

Przewiń do góry
Skip to content