Świetlica w GCK w Potęgowie

Witamy. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Was do naszej świetlicy, która od września 2011 roku działa w Gminnym Centrum Kultury w Potęgowie. Nasza świetlica czynna jest we wtorki, czwartki, piątki w godz. od 14.00 do 19.30, a w soboty od 10.00 do 16.00. Świetlica jest miejscem zabaw i spotkań, dzięki którym uczestnicy integrują się ze sobą, otwierają na nowe znajomości i uczą współpracy.  Poprzez tworzenie prac plastycznych, kartek okolicznościowych oraz dekoracji dzieci i młodzież rozwijają swoje zainteresowania oraz zdolności manualne. Dzieci w naszej świetlicy oprócz zajęć plastycznych uczestniczą w rozgrywkach ping – ponga,  rozgrywają mini turnieje piłkarskie w piłkarzyki, próbują swoich sił w grze w bilard, do ich dyspozycji są również różne gry planszowe, które rozwijają wyobraźnię i uczą zabawy w grupach. Od marca br. pod okiem instruktorów uczą się gry w szachy. Raz w tygodniu, w każdą sobotę, odbywają się również zajęcia kulinarne, dzięki którym każdy może poczuć się jak kucharz. Czas spędzony na świetlicy upływa przyjemnie, wesoło i rozsądnie.

mt_ignore

  mt_ignore

 

Poniżej przedstawiamy godziny otwarcia świetlic wiejskich działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie.

Żochowo:

mt_ignore  

 

  od wtorku do piątku od 14.00 do 20.00

  w soboty od 12.00 do 18.00 

 

 

Rzechcino:

mt_ignore

 

 

  od wtorku do piątku od 14.00 do 20.00

  w soboty od od 12.00 do 18.00 

 

 

Grąbkowo:

mt_ignore

 

 

  od wtorku do piątku od 14.00 do 20.00

  w soboty od 12.00 do 18.00

 

 

Dąbrówno:

mt_ignore

 

 

  od wtorku do piątku od 14.00 do 20.00

  w soboty od 12.00 do 18.00

 

 

Malczkowo:

mt_ignore

 

 

  od wtorku do piątku od 14.00 do 20.00

  w soboty od 12.00 do 18.00

 

Łupawa:

mt_ignore

 

 

  od wtorku do piątku od 13.00 do 19.00

  w soboty od 12.00 do 18.00 (do końca marca)

 

 

 Wieliszewo:

mt_ignore

 

 

  Przepraszamy, świetlica chwilowo nieczynna

 

 

 

 Czerwieniec:

mt_ignore
 

 

  Przepraszamy, świetlica chwilowo nieczynna

 

 

 

Nowa Dąbrowa:

Przepraszamy, świetlica chwilowo nieczynna

Głuszynko:

od poniedziałku do soboty od 14.00 do 18.00

Nasze osiągnięcia, jak również naszych podopiecznych niejednokrotnie są wyróżniane statuetkami, pucharami i dyplomami. W Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie można zobaczyć część z obszernej całości zdobytych trofeów. Poniżej prezentujemy niewielki fragment zdobytych wyróżnień.

mt_ignore  mt_ignore

mt_ignore  mt_ignore

mt_ignore  mt_ignore

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore 

mt_ignore  mt_ignore

mt_ignore  mt_ignore

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

GMINY POTĘGOWO

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie :

a)            Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami :z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;       z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) ;

b)            ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami : z 2002 roku: Nr 41, poz. 364: z 2003 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 874: Nr 162, poz. 1568: Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku: Dz. U. Nr 11, poz. 96), z późniejszymi zmianami;

c)            Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Nr 96, poz. 874; z 2004 roku: Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291

d)            Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 959)

e)            niniejszego statutu.

 

  1. Organizatorem instytucji Kultury, o której mowa w ust. 1 jest Gmina Potęgowo.

  2. Gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 2.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje się na terenie gminy Potęgowo.

 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Gminne Centrum Kultury miejscowość Potęgowo.

 

§ 3.

 

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.

 

§ 4.

 

Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Potęgowo.

 

 

§ 5.

 

Gminny Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem bazy lokalowej świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Potęgowo wspomagając działalność amatorskich zespołów śpiewaczy i kół gospodyń wiejskich.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury

 

§ 6.

 

1.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i za granicą. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie corocznych programów zatwierdzonych przez Radę Gminy Potęgowo.

2. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna.

 

§ 7.

 

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,

7) organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorków autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,

8) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych,

9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań, o których mowa w punktach od 1-5,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

11) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno- kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające

 

§ 8.

 

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt.

  § 9.

 

1. Zwierzchnikiem Służbowym Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Potęgowo.

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.

 § 10.

 

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

1. opracowanie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury,

2. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,

3. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,

4. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,

6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7. ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

8. zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury,

9. czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

 § 11.

 

1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez jego Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

 

§ 12.

 

1. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których działalność ta jest prowadzona.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala organizator w uchwale budżetowej i przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w formie dotacji, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

 

§ 13.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. Gminny Ośrodek Kultury może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Potęgowo.

 

§ 14.

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan jego działalności.

2. Roczny plan działalności, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zawiera w miarę potrzeb:

a)      plan usług,

b)      plan przychodów i kosztów,

c)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,

d)      plan inwestycji.

3. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są:

a)      dotacje z budżetu gminy,

b)      wpływy z prowadzonej działalności,

c)      wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

d)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

e)      środki uzyskane z innych źródeł.

4. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane dla jego nadania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 16.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

GMINY POTĘGOWO

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie, zwany dalej Gminnym Ośrodkiem Kultury jest samorządową instytucją Kultury i działa na podstawie :

a)            Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami :z 2002 r. Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. : Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;       z 2004 r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ) ;

b)            ustawy z dnia 25 października 1991roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zmianami : z 2002 roku: Nr 41, poz. 364: z 2003 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 874: Nr 162, poz. 1568: Nr 213, poz. 2081: z 2004 roku: Dz. U. Nr 11, poz. 96), z późniejszymi zmianami;

c)            Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2003 roku, Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz. U. Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851; Nr 96, poz. 874; z 2004 roku: Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291

d)            Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity z 2002 roku Dz. U. Nr 76, poz. 694 ze zmianami: z 2003 roku: Dz. U. Nr 60, poz. 535; Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276; z 2004 roku: Dz. U. Nr 96, poz. 959)

e)            niniejszego statutu.

 

  1. Organizatorem instytucji Kultury, o której mowa w ust. 1 jest Gmina Potęgowo.

  2. Gminy Ośrodek Kultury w Potęgowie posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora.

 

§ 2.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury posiada swobodę działania w granicach prawa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, przy czym prowadzenie statutowej działalności kulturalnej koncentruje się na terenie gminy Potęgowo.

 2. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest Gminne Centrum Kultury miejscowość Potęgowo.

 

§ 3.

 

Gminny Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużnej z pełną nazwą instytucji i jej adresem.

 

§ 4.

 

Nadzór organizacyjny i finansowy nad działalnością Gminnego Ośrodka Kultury sprawuje Wójt Gminy Potęgowo.

 

 

§ 5.

 

Gminny Ośrodek Kultury działa z wykorzystaniem bazy lokalowej świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie Gminy Potęgowo wspomagając działalność amatorskich zespołów śpiewaczy i kół gospodyń wiejskich.

 

ROZDZIAŁ II

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Kultury

 

§ 6.

 

1.Gminny Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspakajającą potrzeby kulturalne mieszkańców. Upowszechnia i promuje kulturę lokalną w kraju i za granicą. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury prowadzona jest na podstawie corocznych programów zatwierdzonych przez Radę Gminy Potęgowo.

2. Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność inną niż kulturalna.

 

§ 7.

 

Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

1) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,

2) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,

3) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

4) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,

5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

6) promowanie zespołów twórczych i indywidualnych artystów działających na terenie gminy,

7) organizowanie imprez kulturalnych w różnych formach: koncertów, spektakli, wystaw, wieczorków autorskich, spotkań literackich i innych, mających na celu upowszechnianie kultury,

8) prowadzenie świetlic środowiskowych, opiekuńczo – wychowawczych,

9) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w zakresie zadań, o których mowa w punktach od 1-5,

10) pozyskiwanie środków finansowych na realizację działalności statutowej, w tym z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

11) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społeczno- kulturalnymi, oświatowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi itp.

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy zarządzające

 

§ 8.

 

1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury powołuje i odwołuje Wójt.

 

 

§ 9.

 

1. Zwierzchnikiem Służbowym Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury jest Wójt Gminy Potęgowo.

2. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantujących realizację zadań instytucji kultury.

3. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do zatrudnionych pracowników.

 

 

 

 

 

§ 10.

 

Do zakresu działań Dyrektora należy w szczególności:

1. opracowanie programu działania Gminnego Ośrodka Kultury,

2. kierowanie bieżącą działalnością Gminnego Ośrodka Kultury,

3. reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz,

4. samodzielne gospodarowanie przydzielonym i nabytym mieniem oraz środkami finansowymi, zgodnie z zasadami efektywności jego wykorzystania,

5. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Gminnego Ośrodka Kultury,

6. wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń służbowych,

7. ustalanie rocznego planu działalności instytucji oraz sporządzanie sprawozdania z jego realizacji,

8. zawieranie umów o charakterze cywilno-prawnym zapewniających prawidłową realizację zadań Gminnego Ośrodka Kultury,

9. czynny udział w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy pozostałych przedakcesyjnych i strukturalnych,

 

§ 11.

 

1. Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Kultury określa regulamin organizacyjny nadany przez jego Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa

 

§ 12.

 

1. Organizator zapewnia Gminnemu Ośrodkowi Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz utrzymania obiektów, w których działalność ta jest prowadzona.

2. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 ustala organizator w uchwale budżetowej i przekazuje Gminnemu Ośrodkowi Kultury w formie dotacji, oddzielnie na każdy rok kalendarzowy.

 

§ 13.

 

1. Gminny Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.

2. Gminny Ośrodek Kultury może zbywać lub obciążać środki trwałe, w które został wyposażony. Zbycie lub obciążenie środka trwałego może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Potęgowo.

 

§ 14.

 

1. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest roczny plan jego działalności.

2. Roczny plan działalności, o którym mowa w ust. 1 wymaga zatwierdzenia Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z zachowaniem wysokości dotacji organizatora i zawiera w miarę potrzeb:

a)      plan usług,

b)      plan przychodów i kosztów,

c)      plan remontów i konserwacji środków trwałych,

d)      plan inwestycji.

3. Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury są:

a)      dotacje z budżetu gminy,

b)      wpływy z prowadzonej działalności,

c)      wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

d)      środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

e)      środki uzyskane z innych źródeł.

4. Za prawidłową gospodarkę przydzielonymi środkami finansowymi odpowiada Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

 

§ 15.

 

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane dla jego nadania, na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.

§ 16.

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

mt_ignore

 

 „Zaspokojenie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców gminy przez budowę Centrum Kultury w Potęgowie”

 

Jest rok 2007. Budynek Urzędu Gminy w Potęgowie. Jeden pokój, trzy biurka, dwa komputery, trzy osoby zatrudnione - w tym jedna księgowa. Na ścianie pokoju zawieszony kalendarz imprez – rozpisane kilkadziesiąt pozycji w ciągu roku. Zaplecza do krzewienia kultury nie ma. Po prostu brak budynku GOK-u. O przepraszam, są świetlice wiejskie rozsiane po całej gminie. Jest też miejsce do imprez plenerowych w Potęgowie, ale ze sceną letnią. Imprezy, jak dopisze pogoda, to w plenerze lub na sali gimnastycznej w Potęgowie lub Łupawie – ale akustyka żadna. No cóż, trzeba jakoś to robić, jakoś to będzie. O nie, nie jakoś to będzie, tylko dosyć tego „jakoś”, albo robimy coś porządnie albo wcale. Ważna decyzja zapadła: budujemy Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia! I to właśnie był początek naszej przygody z projektem Budowy Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie. Gmina podjęła decyzję o wykonaniu koncepcji architektonicznej. GCK usytuowany został na placu przy ulicy Szkolnej w Potęgowie. Będzie nowoczesny budynek, a w nim: sala widowiskowa, dalej sale: muzyczna, teatralna, malarska, obok biblioteka, sala komputerowa. I jeszcze przy okazji załatwimy sprawę garażowania naszych gminnych pojazdów – wybudujemy garaż – miejsce jest będzie dobrze. Wszystko pięknie, ale w budżecie echo aż dudni, więc skąd wziąć pieniądze na ten nasz wymarzony Dom Kultury? Jak to skąd - Unia Europejska pomoże! W Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 jest działanie 9.1, które w 85 % kosztów kwalifikowanych dofinansowuje takie inwestycje Gmin Wiejskich. Jest koniec 2008 roku. Został ogłoszony konkurs na dofinansowanie działania 9.1. Jak tylko pojawiła się możliwość złożyliśmy wniosek. Słyszeliśmy narzekania malkontentów, że się nie uda. A właśnie, że się uda – twierdził Wójt i jego grupa robocza. W roku 2009 otrzymaliśmy decyzję o dofinansowaniu naszego projektu, który został zatytułowany: „Zaspokojenie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców Gminy poprzez budowę Centrum Kultury w Potęgowie”. I na koniec kilka suchych faktów. W dniu 23 grudnia 2009 została podpisana umowa nr UDA-RPPM.09.01.00-00-007/09-01 na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, osi priorytetowej 9. lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, działanie 9.1 lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został dofinansowany w 85% kosztów kwalifikowanych.


Budżet projektu:
- Całkowite koszty – 4 092 799,95 PLN
- Wydatki kwalifikowane – 3 316 134,17 PLN
- Kwota dofinansowania – 2 818 714,04 PLN
- Wkład własny Gminy – 497 420,13 PLN

Projekt obejmuje budowę budynku Centrum Kultury wraz z przyłączami wodno – kanalizacyjnymi oraz budowę wiaty garażowej (koszt niekwalifikowany projektu). Budynek GCK projektowany jest jako 3 kondygnacyjny.
Powierzchnia zabudowy: 1 044,64 m2
Powierzchnia całkowita: 1232,66 m2
Powierzchnia użytkowa: 1 277,89 m2
Kubatura: 6 050,00 m2

Jeszcze tyko kilka procedur przetargowych i możemy budować! Jest początek roku 2010. Na placu koło GOPS jakiś ruch – budują ogrodzenie – co tam będzie? Areszt czy co?! Koparki ruszyły w teren i wielkie betoniarki. Gmina zaczęła budować Centrum Kultury. Przed budową stanęła wielka tablica informacyjna, z której możemy się dowiedzieć, kto dołożył do tej inwestycji. No to teraz już wszystko wiadomo - w przyszłam roku otworzymy mieszkańcom Naszej Gminy Centrum Kultury w Potęgowie. Na zdjęciach: etapy budowy Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie.

 Marzec 2010                                                          Kwiecień 2010

 mt_ignore mt_ignore

Maj 2010                                                                Czerwiec 2010

mt_ignore mt_ignore

Lipiec 2010                                                            Sierpień 2010

mt_ignore mt_ignore

Wrzesień 2010                                                        Październik 2010

 mt_ignore mt_ignore

Marzec 2011                                                           Lipiec 2011

mt_ignore mt_ignore

 

Galeria pomieszczeń gościnnych Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie:

 mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore

mt_ignore mt_ignore

Więcej artykułów…