Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie z siedzibą przy ul.  Szkolnej 2b, 76-230 Potęgowo.

2. Inspektorem Ochron y Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się e-mailowo: pawel.kaminski@onet.eu

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji obowiązków wynikających z u stawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.  194) oraz innych przepisów prawa określonych w Statucie jednostki.

4. Dane osobowe mogą być   powierzane do przetwarzania   odbiorcom danych na podstawie stosownych u mów podpisanych przez Administratora Danych w związku z prawidłową realizacją zadań.

5. Podstawą   przetwarzania   danych    osobowych   jest   art.   6   ust.   1 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i   Rady (UE) 2016/679 z dnia 27   kwietnia   2016   r.  w sprawie ochrony   osób   fizycznych   w   związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem skorzystania z tej oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, której realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.

7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji oferty, obowiązku archiwizowania dokumentacji ewentualnych roszczeń.

8. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do danych osobowych dotyczących ich osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania   lub   prawo   do   wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Dane osobowe, które są przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie nie będą    podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przewiń do góry
Skip to content