Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gck.potegowo.pl Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-21
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • pochodzą z różnych źródeł ,co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,
  • opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych,
  • część plików dołączanych do publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo,
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu: cel linku nie jest odpowiednio określony, opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jakub Urbański,adres poczty elektronicznej: gokpotegowo@wp.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 59/8484250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. – https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury w Potęgowie mieści się w budynku Gminnego Centrum Kultury w Potęgowie, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (jednak nie otwierają się automatycznie). Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w wydziałach mieszczących się na I piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do pracownika, który obsłuży daną osobę w innym pomieszczeniu na parterze. Na parterze znajdują się 2 toalety, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przewiń do góry
Skip to content